Tremol POS Online

Tremol POS Online

Категория: Софтуер
Производител: Тремол

 


Tremol POS
Online включва два модула: Административен модул за складово управление иOnline модул, осъществяващ връзката между фискалното устройство и базата данни.

Продажба в режим Online:

 • N на брой касови апарати, на всяко място за продажба, свързани към един компютър, на който се извършва складовото управление;

 • опционално касовите апарати могат да бъдат обурудвани с баркод скенери и везни.

Административният модул се използва за управление на складовата наличност, изграждане на номенклатурите, задаване на права на потребителите, справки, финанси и отчитане на основната документация. Работата с този модул преминава през няколко основни етапа, като се започне от инсталиране и стартиране на програмата, премине през въвеждане данни за фирмата, нейните служители и контрагенти, въвеждане на артикули, доставки, групиране и филтриране на информацията. В него са заложени следните възможности:

Основни настройки на системата

 • Online модул – осъществява се връзка между фискалните устройства и базата с данни, достъпна от Административния модул;

 • глобални настройки – диапазон на фактурата, код на плащане във фискалното устройство за отложено плащане, период за автоматично архивиране на базата данни, както и папката, в която да се запазват съответните файлове, диапазон на клиентските карти, мерни единици и разфасовки на артикули и др.

Управление на количествата

 • заявка – доставка – изписване – брак – инвентаризация.

Финанси

 • проследяване на финансовите резултати, разплащанията, проформа фактура и свързаните с тях справки за вземания от клиенти и задължения по доставчици.

Ценови листи, отстъпки и клиентски карти:

 • ценови листи – ценовите листи могат да бъдат активирани за определен период от време и за определен часови диапазон както за отделни клиенти, така и за POS станции; създаване на времеви график на валидността на ценовите листи за отделните POS станции;
 • клиентски карти;
 • въвеждане на отстъпка за група клиенти.

Входящ дневник по НАССР

 • програмата дава възможност да се води „Дневник за входящ контрол на приетите доставки по НАССP“. НАССР е система, която представлява един ключов момент при решаването на проблемите, свързани с безопасността на храните. Приемането на България в ЕС неминуемо доведе до необходимостта от по строг контрол върху качеството на произвежданите храни. С помощта на воденето на такъв дневник програмата дава възможност за бърз и лесен достъп до по-пълна информация за преработваната, произвежданата или продаваната храна от даден обект.

Производство

 • заявки за производство;
 • производство на артикули с рецепта;
 • въвеждане на партиден номер;
 • възможност за разпечатване на Производствен лист, Разход на материали за производство, Разход на материали за производство по рецепти.

Печат на етикети

 • оформление и печат на данните от артикули.

Работа с фискален принтер

 • отчитане;
 • програмиране;
 • сервиз.

 

Импорт на данни

 • може да се импортира информация от потребителска бaза данни във формат CSV